wap.ziyaret.im :: Günün zikri
ALLAHUMMӘ SӘLLİ ӘLA MUHӘMMӘDİN VӘ ALİ MUHӘMMӘD VӘ ӘCCİL FӘRӘCӘHUM! (100 DӘFӘ)

İslamda bugün
wap.ziyaret.im