wap.ziyaret.im :: Günün duası
Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, movcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur; Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz; Onu çağıranı naümid etməz; ümid edənin ümidini qırmaz; Allahım , mən Səni şahid götürürəm, Sənin şahidliyin bəs edər; şahid götürürəm mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid götürürəm) ki, şəhadət verirəm: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv, dəyişiklik yoxdur; şəhadət verirəm ki, Məhəmməd salavatullah Sənin bəndən və rəsulundur; bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə lazımınca çalışdı; haqqı olana yaxşı mükafat vəd etdi, haqqı olanı pis aqibətlə qorxutdu; Allahım, Sənsən məni həyatda saxlayan; məni dinində sabitqədəm et, qəlbimi yol göstərdikdən sonra azdırma; mənə öz tərəfindən mərhəmət nəsib et; həqiqətən Sənsən bağışlayan; salam göndər Məhəmməd və onun ailəsinə; məni onların ardıcılı, şiələrindən qərar ver; onların sırasında məşhur et, qiyamət səhnəsinə gətir; məni cümədə vacib olanlara, günün ibadətlərinə, cümə ibadəti müqabilində insanlara verəcəyin mükafata müvəffəq et; Sənsən iqtidar və hikmət sahibi.

İslamda bugün
wap.ziyaret.im